Mandarin(P): jué
Mandarin(Z): ㄐㄩㄝˊ
Korean(Eum): 결 [gyeol]
Korean(H/E): 틀 결
Japanese(On): けつ, けち [ketsu, kechi]
Japanese(Kun): きめる, さく [kimeru, saku]
Cantonese: kyut3
Vietnamese: quyết
------------------------------------------------------------
Definition: decide, determine, judge
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [15.4]
Total strokes: 6
Radical:
Traditional variant:
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+51B3
GB 2312: 3086
JIS X 0208-1990: 4951
Cangjie: IMDK
Four-corner Code: 3513.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10295.120
Kang Xi: 0131.290
CiHai: 168.403
Morohashi: 01617
Dae Jaweon: 0294.200

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I 决 jué (1) (形声。 从水, 夬(guài)声。 本义: 疏通水道, 使水流出去) (2) 同本义 [dig; dredge] 自河决瓠子后, 二十余岁, 岁因以数不登。 《史记·河渠书》 大决所犯, 伤人必多。 《左传·襄公三十一年》 决, 行流也。 《说文》 人导之而行曰决, 水不循道而自行亦曰决。 《说文通训定声》 予决九川, 距四海。 《书·益稷》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jue2 解释: 1. 疏通水道。 书经·益稷: “予决九川, 距四海。 ”孟子·滕文公上: “决汝汉, 排淮泗。 ” 2. 堤防溃坏。 如: “决堤”、 “溃决”、 “黄河决口”。 淮南子·天文: “贲星坠而 勃海决。 ” 3. 判定、 断定。 如: “判决”、 “议决”、 “犹豫不决”。 史记·卷五十三·萧相国世家: “群臣争功, 岁余功不决。 ” 4. 竞争胜负。 如: “决一死战”。 唐·高迈·济河焚舟赋: “冀桑榆之未晚, 得雌雄 之一决。 ” 5. 处死。 如:… …   Taiwan national language dictionary

 • — (決, 决) I jué ㄐㄩㄝˊ 〔《廣韻》古穴切, 入屑, 見。 〕 “ ”的被通假字。 1.排除壅塞, 疏通水道。 《書‧益稷》: “予決九川, 距四海。” 《孟子‧告子上》: “性猶湍水也, 決諸東方則東流, 決諸西方則西流。” 漢 趙曄 《吳越春秋‧越王無餘外傳》: “﹝ 禹 ﹞寫流沙於西隅, 決 弱水 於北 漢 。” 晉 孫楚 《為石仲容與孫皓書》: “濬決 河 洛 , 則百川通流。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — jué (1) ㄐㄩㄝˊ (2) 排除阻塞物, 疏通水道: 禹~江疏河 。 (3) 堤岸被水冲开: ~口。 溃~。 (4) 断定, 拿定主意: ~定。 ~断。 ~计。 ~然。 ~胜。 ~议。 犹豫不~。 (5) 一定(用在否定词前): ~不后退。 (6) 决定最后胜败: ~赛。 ~战。 (7) 执行死刑: 处~。 枪~。 (8) 郑码: TDXG, U: 51B3, GBK: BEF6 (9) 笔画数: 6, 部首: 冫, 笔顺编号: 415134 …   International standard chinese characters dictionary

 • 决断如流 — (决断如流, 決斷如流) jué duàn rú liú 【典故】 决策、断事犹如流水。 形容决策迅速、顺畅。 【出处】 《周书·裴汉传》: “汉善尺牍, 尤便簿领, 理识明赡, 决断如流。” …   Chinese idioms dictionary

 • 决一胜负 — (决一胜负, 決一勝負) jué yī shèng fù 【典故】 决: 决定; 胜负: 胜败。 进行决战, 判定胜败。 ……若不听我良言, 只是与你~。 (清·钱彩《说岳全传》第四十七回) …   Chinese idioms dictionary

 • 决胜庙堂 — (决胜庙堂, 決勝廟堂) jué shèng miào táng 【典故】 庙堂: 指古代帝王祭祀、议事的场所。 指文官儒将在庙堂中制定出决定胜改的策略。 【出处】 明·无名氏《投笔肤谈》: “儒将者, 决胜庙堂者也。 武将者, 折冲千里者也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 决曹 — (决曹, 決曹) 汉官名。 诸郡置, 掾, 主置刑法。 * * * (決曹, 决曹) 漢官名。 諸郡置, 掾, 主置刑法。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 决胜千里 — (决胜千里, 決勝千里) jué shèng qiān lǐ 【典故】 坐镇指挥千里之外的战局。 形容将帅雄才大略, 指挥若定。 【出处】 《史记·留侯世家》: “运筹帷帐中, 决胜千里外, 子房功也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 决一雌雄 — (决一雌雄, 決一雌雄) jué yī cí xióng 【典故】 雌雄: 比喻高低、胜负。 指较量一下胜败高低。 【出处】 《史记·项羽本纪》: “天下匈奴数岁者, 徒以吾两人耳, 愿与汉王挑战, 决雌雄, 毋徒苦天下之民父子为也。” …   Chinese idioms dictionary

 • 决一死战 — (决一死战, 決一死戰) jué yī sǐ zhàn 【典故】 对敌人拼死决战。 …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.